Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με δωροκάρτες για επαγγελματίες πελάτες

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΟΚΑΡΤΩΝ ANSWEAR - ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

§ 1

Οι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σημαίνουν:

1. ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ (ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ) – Answear.com SA με έδρα στην Κρακοβία, διεύθυνση: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών του εθνικού δικαστικού μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κρακοβίας, 11ο εμπορικό τμήμα του εθνικού δικαστικού μητρώου με αριθμό KRS 0000816066, REGON 122515020, ΑΦΜ 6793080390, με μετοχικό κεφάλαιο 867.245,25 PLN.

2. ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ (ΚΑΡΤΑ) – μια ηλεκτρονική μορφή κουπονιού αξίας κομιστή που παράγεται από τον Εκδότη της Κάρτας (έχει τη μορφή κωδικού αριθμών-γραμμάτων ή μόνο αριθμητικού κωδικού) και επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Χρήστη να ανταλλάσσει τη χρηματική αξία που αποδίδεται σε μια συγκεκριμένη Δωροκάρτα με προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος ANSWEAR, με καθορισμένη ημερομηνία λήξης, με ηλεκτρονικά αποδιδόμενες πληροφορίες σχετικά με την αξία της Κάρτας. Η Δωροκάρτα δεν είναι κάρτα πληρωμών, δεν αποτελεί ηλεκτρονικό χρηματικό μέσο κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ANSWEAR– το ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί στη διεύθυνση www.answear.gr, το οποίο επιτρέπει τη χρήση Δωροκάρτας, τον έλεγχο της κατάστασης και την Αξία Προς Χρήση (χρηστική) της Δωροκάρτας.

4. ΠΕΛΑΤΗΣ – ο χρήστης του καταστήματος Answear ο οποίος αγοράζει την Δωροκάρτα από τον Εκδότη της Κάρτας,

5. ΧΡΗΣΤΗΣ – ένας πελάτης του καταστήματος Answear, ο οποίος χρησιμοποιεί τη Δωροκάρτα σύμφωνα με το σκοπό της και στο πεδίο εφαρμογής που απορρέει από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,

6. ΑΞΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ – το ποσό που αναλογεί στη Δωροκάρτα και μέχρι το ύψος του οποίου ο Χρήστης μπορεί να αγοράσει προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στο Κατάστημα ANSWEAR χρησιμοποιώντας την εν λόγω Δωροκάρτα,

7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ – η πραγματοποιηθείσα μέσω της Δωροκάρτας συναλλαγή, η οποία συνίσταται στην ανταλλαγή της Αξίας Προς Χρήση που αποδίδεται στη Δωροκάρτα με αγαθά που αγοράζονται στο κατάστημα Answear, μέσω μείωσης της χρηστικής αξίας κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των αγαθών που αγοράζει ο Χρήστης.

§ 2

1. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει μια Δωροκάρτα επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Εκδότη της Κάρτας, συμφωνώντας με τους όρους της συναλλαγής, ιδίως με τον αριθμό των Δωροκαρτών, το ποσό της Αξίας Προς Χρήση κάθε Δωροκάρτας και τους όρους πληρωμής.

2. Η Δωροκάρτα θα αποσταλεί στον Χρήστη:

α) μετά τη συμπλήρωση του υπογεγραμμένου εντύπου παραγγελίας Δωροκαρτών και την αποστολή του στον Εκδότη της Κάρτας,

β) μετά την αποπληρωμή της με το ποσό της Αξίας Προς Χρήση. Η πληρωμή του ποσού της Αξίας Προς Χρήση μπορεί να γίνει μόνο μέσω του καναλιού πληρωμής που έχει καθοριστεί από τον Εκδότη της Κάρτας.

γ) Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τη Δωροκάρτα σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της επιλογής του - στους Χρήστες των Δωροκαρτών.  

3. Ο Εκδότης της Κάρτας θα παρέχει τις Δωροκάρτες στον Πελάτη στην ποσότητα και στην Αξία Προς Χρήση σύμφωνα με την υποβληθείσα έγγραφη ή ηλεκτρονική παραγγελία.

4. Μόλις πληρωθούν οι Δωροκάρτες, ο Εκδότης της Κάρτας θα εκδώσει το σχετικό λογιστικό έγγραφο στον Πελάτη.

5. Οι Δωροκάρτες θα παραδοθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην παραγγελία, σε ένα κρυπτογραφημένο αρχείο. Ο κωδικός πρόσβασης στο αρχείο θα αποσταλεί μέσω της οδού επικοινωνίας που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.

6. Η Δωροκάρτα ισχύει για 12 πλήρεις μήνες.

§ 3

1. Οι Δωροκάρτες έχουν τη μορφή κωδικού αριθμών-γραμμάτων ή μόνο αριθμητικού κωδικού, ο οποίος είναι ένας ηλεκτρονικός φορέας Αξίας Προς Χρήση.

2. Η Δωροκάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση Συναλλαγών.

§ 4

1. Ο Εκδότης της κάρτας δεν ευθύνεται για τις συνέπειες της αδυναμίας εξαργύρωσης της Δωροκάρτας λόγω περιστάσεων για τις οποίες δεν ευθύνεται, ιδίως λόγω λήξης της Δωροκάρτας ή εξαιτίας ανεπαρκούς Αξίας Προς Χρήση σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στο Κατάστημα ANSWEAR.  

2. Ο Εκδότης της Κάρτας δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη νομική σχέση μεταξύ του Χρήστη και του Πελάτη.

§ 5

1. Οι Δωροκάρτες δεν μπορούν να ανταλλάσσονται με χρήματα εν όλω ή εν μέρει.

2. Ο χρήστης της Δωροκάρτας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Δωροκάρτα κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της επανειλημμένα έως ότου εξαντληθεί η Αξία Προς Χρήση της. Σε περίπτωση που η αξία μιας συναλλαγής είναι υψηλότερη από τη χρηστική αξία της κάρτας, ο Χρήστης χρησιμοποιεί ολόκληρη την Αξία Προς Χρήση, με την επιφύλαξη του σημείου 7 κατωτέρω.

3. Ο Εκδότης της κάρτας, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα του Πελάτη ή του Χρήστη της Δωροκάρτας, διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει προσωρινά τη χρήση της Δωροκάρτας.

4. Ο Χρήστης εξαργυρώνει τη Δωροκάρτα εισάγοντας τον μοναδικό κωδικό της Δωροκάρτας στον χώρο που είναι σαφώς σημειωμένος για τη χρήση Δωροκαρτών – «Δωροκάρτα». Η αξία της παραγγελίας του Πελάτη θα μειωθεί κατά την Αξία προς Χρήση που έχει καταγραφεί στη Δωροκάρτα την ημερομηνία της αγοράς. Η συναλλαγή που πραγματοποιείται ισοδυναμεί με αγορά και υπόκειται σε φορολόγηση. Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερες από μία Δωροκάρτες για μία μόνο Συναλλαγή.

5. Η Δωροκάρτα μπορεί να διαβαστεί μόνο σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, δηλαδή κάθε συναλλαγή υπόκειται σε έλεγχο σχετικά με το αν μπορεί να επιτραπεί η διεκπεραίωσή της καθώς και όσον αφορά στην οριοθέτηση της Αξίας Προς Χρήση αποκλειστικά στο κατάστημα ANSWEAR.

6. Σε περίπτωση που η αξία των αγαθών που αγοράζει ο Χρήστης υπερβαίνει την Αξία Προς Χρήση, η Συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό τον όρο ότι ο Χρήστης θα καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αξίας της παραγγελίας του Πελάτη και της Αξίας προς Χρήση της Δωροκάρτας. Η πληρωμή της προαναφερθείσας διαφοράς μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής αποδέχεται το Κατάστημα Answear, συμπεριλαμβανομένης έτερης Δωροκάρτας. 

7. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να λάβει τη διαφορά μεταξύ της Αξίας Προς Χρήση και της αξίας της παραγγελίας που υπέβαλλε, όταν η αξία της Συναλλαγής είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα Αξία Προς Χρήση. Σε καμμία περίπτωση ο Χρήστης δεν δικαιούται να ανταλλάξει την Αξία Προς Χρήση με μετρητά.

8. Κατά την αγορά μέσω Δωροκάρτας, οι πόντοι του ANSWEAR Club συνυπολογίζονται στην αξία των αγορασθέντων προϊόντων.

9. Η χρήση της Δωροκάρτας δεν αποκλείει τη χρήση εκπτωτικών κωδικών ή τη συμμετοχή του Χρήστη στο ANSWEAR Club, σύμφωνα με τους όρους ξεχωριστών κανονισμών.

10. Η αγορά μιας Δωροκάρτας δεν συγκεντρώνει πόντους Answear Club. Η αγορά Δωροκάρτας δεν μπορεί να πληρωθεί μέσω της Αξίας Προς Χρήση μιας άλλης Δωροκάρτας.

11. Οι Αξίες Προς Χρήση που συσσωρεύονται στις Δωροκάρτες μπορούν να αθροίζονται, δηλαδή κατά την υποβολή μιας παραγγελίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία Δωροκάρτες.

12. Η Αξία Προς Χρήση της Δωροκάρτας καλύπτει επίσης το κόστος παράδοσης των αγαθών που αγοράζονται στο πλαίσιο της Συναλλαγής. 

13. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το υπόλοιπο των κεφαλαίων και το ιστορικό των Συναλλαγών που έχουν εκτελεστεί στη σχετική ενότητα του λογαριασμού πελάτη.  

§ 6

1. Η Δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της ή μέχρι να δεσμευτεί κατόπιν αιτήματος του Πελάτη ή του Χρήστη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευση μιας Δωροκάρτας είναι η παροχή του κωδικού που έχει αποδοθεί στην Κάρτα.

2. Λόγω του γεγονότος ότι η Δωροκάρτα είναι κάρτα κομιστή, ο Εκδότης της Κάρτας δεν ευθύνεται για τις Συναλλαγές που πραγματοποιούνται από κατόχους της Δωροκάρτας, οι οποίοι την έχουν αποκτήσει από τον Πελάτη με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

3. Ο Εκδότης της Κάρτας δικαιούται να αρνηθεί την εξαργύρωση της Δωροκάρτας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) πέρας της ημερομηνίας λήξεως της Δωροκάρτας,

β) ανεπάρκεια χρημάτων, δηλαδή της Αξίας Προς Χρήσης της Δωροκάρτας σε σχέση με την τιμή των αγαθών που παρήγγειλε ο Χρήστης,

γ) εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων που εμποδίζουν την επεξεργασία της Δωροκάρτας για λόγους που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον Εκδότη της Κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκδότης της  Κάρτας θα λάβει, στο μέτρο των τεχνικών και οργανωτικών δυνατοτήτων του, τα απαραίτητα μέτρα για την άρση των εμποδίων που έχουν προκύψει και την εκτέλεση της Συναλλαγής το συντομότερο δυνατόν.   

4. Η εξαργύρωση της Δωροκάρτας από τον Χρήστη συνιστά έγκυρη Συναλλαγή ακόμη και αν ο Χρήστης περιέλθει στην κατοχή της με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, εκτός εάν η Κάρτα, παρά την κοινοποίηση μπλοκαρίσματος, δεν έχει προηγουμένως δεσμευτεί από τον Εκδότη της Κάρτας εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

5. Η επιστροφή των αγαθών που αγοράστηκαν από τον Χρήστη μέσω Δωροκάρτας είναι δυνατή σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το κατάστημα ANSWEAR. Οι επιστροφές χρημάτων για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην Δωροκάρτα με τη μορφή Αξίας Προς Χρήση σε περίπτωση που η πληρωμή των εμπορευμάτων στο πλαίσιο της σχετικής συναλλαγής έγινε αποκλειστικά με χρήματα από την Δωροκάρτα. Η πίστωση της Δωροκάρτας με την αξία των επιστρεφόμενων Αγαθών δεν ανανεώνει την ισχύ της Δωροκάρτας, εκτός εάν η ημερομηνία λήξης της Δωροκάρτας παρέλθει μετά την επιστροφή των Αγαθών, οπότε η ημερομηνία λήξης της Δωροκάρτας τρέχει εκ νέου για περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία πίστωσης της Δωροκάρτας με το ποσό των επιστρεφόμενων κεφαλαίων, δηλαδή της Αξίας Προς Χρήση.

6. Σε περίπτωση επιστροφής Αξίας Προς Χρήση για παραγγελίες που έχουν πληρωθεί με περισσότερες από μία Δωροκάρτες, η επιστροφή γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: (Ι) σε πρώτη φάση, η επιστροφή πραγματοποιείται στην Δωροκάρτα μα την υψηλότερη ονομαστική αξία, (II) εάν οι Δωροκάρτες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν την ίδια ονομαστική αξία, η επιστροφή της Αξίας Προς Χρήση γίνεται με σειρά που καθορίζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη της Κάρτας. Η επιστροφή της Αξίας Προς Χρήση σε µεµονωµένες Δωροκάρτες θα γίνεται µέχρι το ανώτατο όριο της Αξίας των κεφαλαίων που λήφθηκαν από την αντίστοιχη Δωροκάρτα για την εκτέλεση της παραγγελίας.

7. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από μια Σύμβαση και μια Συναλλαγή, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του Χρήστη της κάρτας που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του νόμου και τους κανονισμούς του καταστήματος Answear, η οποία έχει πληρωθεί εν μέρει με τη Δωροκάρτα και εν μέρει με τραπεζικό έμβασμα, η αξία επιστρέφεται μέσω της ίδιας οδού με την οποία πληρώθηκε η αγορά των αγαθών, δηλαδή η επιστροφή πραγματοποιείται σε πρώτη φάση στον καθορισμένο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

8. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από Συναλλαγή η οποία σχετίζεται με ορισμένα μόνο από τα αγαθά που αποκτήθηκαν ως αντάλλαγμα για Αξίες Προς Χρήση, η επιστροφή χρημάτων ισχύει μόνο για την αξία των αγαθών στα οποία αφορά η υπαναχώρηση. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται αναλόγως το σημείο 6 ανωτέρω.

9. Σε περίπτωση προβλημάτων στη διεκπεραίωση μιας Συναλλαγής με τη χρήση Δωροκάρτας, ο Χρήστης μπορεί να αναφέρει τα παραπάνω στον Εκδότη της Κάρτας μέσω της τηλεφωνικής γραμμής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

10. Τα παράπονα που αφορούν στις Ηλεκτρονικές Δωροκάρτες θα εξετάζονται από τον Εκδότη της Κάρτας εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης ή ο Χρήστης υποβάλλει το παράπονο. Τα παράπονα μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο σημείο 8 ανωτέρω.

§ 7

1. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, εφαρμόζονται οι σχετικές νομικές διατάξεις.

2. Ο ο Πελάτης, πριν από την κατάθεση χρημάτων στη Δωροκάρτα, και ο Χρήστης, πριν από τη χρήση της Κάρτας, υποχρεούνται να διαβάσουν και να συμμορφωθούν με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

3. Το περιεχόμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση https://answear.gr/a/oroi-kai-proupotheseis-shetika-me-dorokartes-gia-epaggelmaties-pelates .

4. Ο εκδότης της κάρτας μπορεί να τροποποιήσει τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αλλαγή της νομοθεσίας ή αλλαγή της ερμηνείας της νομοθεσίας ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων, διοικητικών αποφάσεων, ερμηνειών, διευκρινίσεων ή συστάσεων που εκδίδονται από αρμόδιες αρχές ή φορείς, εάν αυτό επηρεάζει θέματα που καλύπτονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις,

β) αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες που καλύπτονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις εξαιτίας τεχνικών και τεχνολογικών αιτιών, για λόγους ασφαλείας, λόγω αύξησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο Εκδότης της Κάρτας,

γ) αλλαγή του πεδίου εφαρμογής ή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών που καλύπτονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις μέσω της εισαγωγής νέων λειτουργιών ή υπηρεσιών, την τροποποίηση ή την απόσυρση υφιστάμενων λειτουργιών ή υπηρεσιών,

δ) αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του Καταστήματος Answear.gr, εάν αυτό επηρεάζει την αγορά και την εξαργύρωση των Δωροκαρτών,

ε) ανάγκη εφαρμογής συντακτικών αλλαγών.

5. Η αλλαγή στους Όρους και Προϋποθέσεις θα έχει ισχύ για τις Δωροκάρτες που αγοράστηκαν μετά την αλλαγή. Για τις Δωροκάρτες που αγοράστηκαν πριν από την αλλαγή των Κανόνων, ισχύουν οι διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων πριν από την αλλαγή.