ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "2GETHER = BETTER"

Κανονισμός προωθητικής ενέργειας «2GETHER = BETTER»

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες της προωθητικές ενέργειας «2GETHER = BETTER» που διεξάγεται στο διαδικτυακό κατάστημα Answear.gr από την Answear.com Ανώνυμη Εταιρεία.

1.2. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό έχουν την εξής έννοια:

α) Διοργανωτής - Answear.com Ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Κρακοβία, Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków, καταχωρημένη στο μητρώο εμπορικών εταιρειών που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Κρακοβίας-Śródmieście στην Κρακοβία, 11ο Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου υπό τον αριθμό ΕΔΜ[1] 0000816066, με ΑΜΦ: 6793080390, με μετοχικό κεφάλαιο 874 702,75 ζλότυ (καταβληθέν εξ ολοκλήρου),
β) Κανονισμός – o παρών κανονισμός της προωθητικής ενέργειας «2GETHER = BETTER»,
γ) Προωθητική ενέργεια – προωθητική ενέργεια «2GETHER = BETTER», που διοργανώνεται βάσει των κανόνων που καθορίζονται στον Κανονισμό,
δ) Διαδικτυακό Κατάστημα – διαδικτυακό κατάστημα που τηρείται από την Answear.com Ανώνυμη Εταιρεία στον τομέα www.answear.gr,
ε) Πελάτης – πελάτης του Διαδικτυακού Καταστήματος Answear.gr,
στ) Συστήνων –  Πελάτης του Διαδικτυακού Καταστήματος, ο οποίος συστήνει αγορές στο Διαδικτυακό Κατάστημα βάσει των κανόνων που καθορίζονται στον Κανονισμό,
ζ) Φίλος – πρόσωπο, στο οποίο ο Συστήνων συστήνει αγορές στο Διαδικτυακό Κατάστημα,
η) Εκπτωτικό κουπόνι – δικαίωμα μείωσης της τιμής σε μη εκπτωτικά προϊόντα που προσφέρονται στο Διαδικτυακό Κατάστημα βάσει των κανόνων που καθορίζονται στον Κανονισμό.

2.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «2GETHER = BETTER»

2.1. Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια  «2GETHER = BETTER» μπορεί να είναι κάθε εγγεγραμμένος Πελάτης του Διαδικτυακού Καταστήματος, ο οποίος έλαβε γνώση του παρόντος Καταστατικού.

2.2. Ο Συστήνων είναι υποχρεωμένος να λάβει γνώση του Κανονισμού πριν συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια «2GETHER = BETTER».

2.3. Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, ο Διοργανωτής διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του συνδέσμου στην υποσελίδα του Διαδικτυακού Καταστήματος, τον οποίο, μετά από αντιγραφή , ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει σε Φίλο του.

2.4. Εάν ο Φίλος του Συστήνοντα εγγράψει το λογαριασμό του στο Διαδικτυακό Κατάστημα μέσω του ληφθέντος συνδέσμου, θα λάβει από τον Διοργανωτή έναν εφάπαξ κωδικό που δίνει το δικαίωμα μείωσης της τιμής σε προϊόντα που αγοράστηκαν στο Διαδικτυακό Κατάστημα στο ύψος του 25% της αξίας της παραγγελίας σε μη εκπτωτικά προϊόντα.

2.5. Εάν ο Φίλος του Συστήνοντα, μετά την εγγραφή του λογαριασμού σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο σημείο 2.4, προβεί στην αγορά προϊόντων στο Διαδικτυακό Κατάστημα,  χρησιμοποιώντας το εκπτωτικό κουπόνι που έλαβε και η παραγγελία καταχωρηθεί ως „αποσταλείσα στον Πελάτη”, ο Συστήνων θα λάβει από τον Διοργανωτή έναν εφάπαξ εκπτωτικό Κωδικό στο ύψος του 25% της αξίας της παραγγελίας σε μη εκπτωτικά προϊόντα.

2.6. O Συστήνων μπορεί να αποστέλλει πολλές φορές στους Φίλους του τον σύνδεσμο που του παρέχει ο Διοργανωτής.

2.7. Η έκπτωση που προβλέπεται από το εκπτωτικό Κωδικό δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες στο Διαδικτυακό Κατάστημα.

2.8. Τόσο ο Συστήνων όσο και ο Φίλος του Συστήνοντα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εκπτωτικό Κωδικό εντός 30 ημερών από τη λήψη του εκπτωτικού Κωδικού.

3.  ΛΗΞΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.1. Ο Διοργανωτής μπορεί να αποφασίσει τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκειά της. Οι Πελάτες που έλαβαν τον εκπτωτικό Κωδικό πριν τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας μπορούν να τον εξαργυρώσουν στο Διαδικτυακό Κατάστημα κατά την περίοδο ισχύος του.

3.2. Ο Διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους Πελάτες για τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας στην ιστοσελίδα του Διαδικτυακού Καταστήματος ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος sms ή άλλης επιλεγμένης από την Answear.com. μορφής αλληλογραφίας.

3.3. Η λήξη της Προωθητικής Ενέργειας δεν δίνει στους Πελάτες το δικαίωμα να εγείρουν αξιώσεις κατά του Διοργανωτή.

3.4. Ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού του Διαδικτυακού Καταστήματος ή οποιασδήποτε κατάχρησης που σχετίζεται με την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια.

3.6. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τον Κανονισμό για τους ακόλουθους σημαντικούς λόγους:

α) πρόληψη καταχρήσεων και διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της Προωθητικής Ενέργειας,
β) τροποποιήσεις των νομικών διατάξεων, συμμόρφωση στις εκδοθείσες δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις,

γ) πρόθεσης εφαρμογής ευνοϊκότερων όρων Προωθητικής Ενέργειας.

3.7. Η τροποποίηση του Καταστατικού θα λάβει χώρα μετά από προηγούμενη ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Διαδικτυακού Καταστήματος ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων του Κανονισμού.

4.  TΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

4.1. Ο Πελάτης δικαιούται να υποβάλει παράπονο σε σχέση με την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, εάν ο Διοργανωτής εκπληρώνει με εσφαλμένο τρόπο τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό. Το παράπονο πρέπει να υποβληθεί εντός 14 ημερών από την συνδρομή των περιστάσεων που δικαιολογούν την υποβολή της. Το παράπονο πρέπει να σταλεί ταχυδρομικά, με courier ή να αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:: [email protected] με τη σημείωση: καταγγελίες 2GETHER = BETTER. 

4.2. Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου.

4.3.  Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν σε σχέση με την εφαρμογή του Κανονισμού, θα επιλύονται από αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.

4.4. Το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Διαδικτυακού Καταστήματος.  

 

[1] Εθνικό Δικαστικό Μητρώο